W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rada Nadzorcza

XML

Treść

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

 

Skład Rady Nadzorczej LPEC S.A.:

 

 1. Artur Szymczyk  - przewodniczący
 2. Jacek Wańkowicz - zastępca przewodniczącego
 3. Łukasz Mazur - członek
 4. Grzegorz Cękalski - członek
 5. Janusz Kasperek  - członek

 2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
 2. coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 3. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 4. składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań określonych w pkt. 2 i 3 oraz przeprowadzonych kontroli, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 5. stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
 6. zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania i innych umów oraz reprezentowanie Spólki w sporach między członkami Zarzadu a Spółką,
 7. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.,

 8. wyrażenie zgody na zbycie i nabycie środków trwałych, w tym nieruchomości (udziałów w nieruchomościach) oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu (udziałów w takim prawie), jeśli ich cena lub wartość przewyższa kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i jest mniejsza lub równa kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) oraz zaciąganie zobowiązań mieszczących się w tym przedziale, z wyłączeniem umów zawieranych na zakup i sprzedaż energii cieplnej, na sprzedaż usług konserwacyjnych oraz zobowiązań zawieranych w wykonaniu planu rzeczowo-finansowego Spółki uprzednio zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, -
 9. opiniowanie wniosków Zarządu, podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem tych , które dotyczą Rady Nadzorczej
 10. wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 11. opiniowanie kierunków rozwoju oraz planów wieloletnich Spółki,
 12. zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki,
 13. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 14. zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.