W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Walne Zgromadzenie

XML

Treść

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Wniosek taki należy zgłosić pisemnie Zarządowi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od przedstawienia wniosku wraz z proponowanym porządkiem obrad. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
 2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
 3. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
 4. podział zysku albo pokrycie straty za ubiegły rok obrotowy,
 5. zawarcie ze spółką zależną umowy o zarządzanie, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych, -
 6. wyrażanie zgody na zbycie i nabycie środków trwałych, w tym nieruchomości (udziałów w nieruchomościach) oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu (udziałów w takim prawie), jeśli ich cena lub wartość przewyższa kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) oraz zaciąganie zobowiązań przewyższających tę kwotę, z wyłączeniem umów zawieranych na zakup i sprzedaż energii cieplnej, na sprzedaż usług konserwacyjnych oraz zobowiązań zawieranych w wykonaniu planu rzeczowo-finansowego Spółki uprzednio zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, 
 7. wyrażanie zgody na utworzenie, przystąpienie do organizacji gospodarczej lub społecznej oraz spółki prawa handlowego oraz wystąpienie z niej, 
 8. zatwierdzanie kierunków rozwoju oraz planów wieloletnich Spółki,-
 9. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 10. zmiana statutu Spółki, 
 11. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
 12. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, 
 13. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 14. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 15. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 16. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 17. zatwierdzanie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, 
 18. tworzenie i znoszenie funduszy,
 19. umarzanie oraz określanie szczegółowych warunków umarzania akcji, 
 20. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, 
 21. ustalanie dnia dywidendy, 
 22. zastawianie akcji
 23. podejmowanie innych uchwał nie wymienianych w niniejszym statucie, a zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych dla akcjonariuszy